Het kantoor Turolex groepeert de volgende advocaten:
Herwig Declerck, met kantoor te 2300 Turnhout, Warandestraat 66, handelend onder de vorm van een BVBA, met KBO nr. 0476.442.917; Bart D’haene, met kantoor te 2300 Turnhout, Warandestraat 66, met KBO nr. 0812.664.812; Ann van der Maat, met kantoor te 2300 Turnhout, Warandestraat 66, handelend onder de vorm van een BVBA, met KBO nr. 0832.734.904; Romy Geysen, met kantoor te 2300 Turnhout, Warandestraat 66, met KBO nr. 0819.055.528;  Vera Verschueren, met kantoor te 2300 Turnhout, Warandestraat 66, met KBO nr. 0680 677 902;

Het kantoor Turolex heeft haar vestiging te 2300 Turnhout, Warandestraat 66 en is bereikbaar via de respectieve contactgegevens, weergegeven op de website www.turolex.be.

De advocaten van dit kantoor staan hun cliënteel zowel voor de Belgische als voor de buitenlandse gerechtelijke en buitengerechtelijke instanties waar zij gerechtigd zijn als advocaat op te treden bij in alle takken van het recht en dit hoofdzakelijk in het burgerlijk, het handels- en het strafrecht. Voor meer uitleg dienaangaande verwijzen wij u graag door naar de rubriek ‘rechtsdomeinen’. Ook verlenen zij aan hun cliënteel juridisch advies en verschaffen zij juridische bijstand.

De advocaten van dit kantoor berekenen de prijs voor de door hen verrichte diensten, afhankelijk van de aard van de zaak, volgens een uurtarief, volgens de waarde van de zaak, tegen een vast bedrag of volgens abonnement. Deze prijsbepaling zal bij aanvang van de dienst steeds het voorwerp uitmaken van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt.

Deze prijs is samengesteld uit het ereloon, kantoorkosten en door de advocaat aan derden voor te schieten kosten. Op de door de advocaat aangerekende erelonen en kosten en, naar gelang het geval, op de voorgeschoten kosten is tevens 21% BTW verschuldigd.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor Turolex is verzekerd via een collectieve polis met nummer LXX034899 afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij de N.V. Amlin Europe, met maatschappelijke zetel te Nederland, Amstelveen, KVK 33055009, bijkantoor België KBO 0416.056.358.

De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid beroep is verworven voor 1.250.000 euro per schadegeval, met een vrijstelling van 2.500 euro per schadegeval en per advocaat. Voor de advocaten-stagiairs van het kantoor bedraagt deze vrijstelling 1.250 euro. Voor zaken waarbij de advocaat aangesteld werd door het Bureau voor Juridische Bijstand bedraagt deze vrijstelling 300 euro.

Alle advocaten van het kantoor Turolex zijn ingeschreven aan de balie van Turnhout.

Alle advocaten van het kantoor Turolex zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, aan die van de Nationale Orde van Advocaten en aan die van de Orde van Advocaten Turnhout.

Geen van de advocaten van het kantoor Turolex maakt in het kader van zijn/haar beroepsuitoefening als advocaat deel uit van enige multidisciplinaire samenwerking of partnerschap.

Geen van de advocaten van het kantoor Turolex is onderworpen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechting. In het geval van betwisten van facturen bestaat wel de mogelijkheid tot arbitrage bij de Orde van Advocaten Turnhout. Verdere informatie over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze arbitrageregeling is te verkrijgen bij de Orde van Advocaten Turnhout (Kasteelplein 1, 2300 Trunhout).

Alle facturen uitgaande van een advocaat van het kantoor Turolex zijn betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt deze factuur, van rechtswege zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 40 euro. Tevens is vanaf dat ogenblik een verwijlrente verschuldigd aan 10% op jaarbasis. In geval van gerechtelijke invordering of betwisting zijn, behoudens de mogelijk tot arbitrage die hoger werd aangegeven, enkel de rechtbank van eerste aanleg of de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout dan wel de vrederechter van het kanton te Trunhout bevoegd en is het Belgisch recht steeds van toepassing.

Huidig informatieformulier wordt ten laatste bij aanvang van de door de advocaat te verrichten dienst ter kennis gebracht van de cliënt. Vanaf aanvang van de dienst wordt de cliënt geacht er minstens via de website www.turolex.be kennis van te hebben genomen.

© 2022 Turolex. Dienstenwet. Privacy verklaring.